Hỗ trợ

Cấu hình passive mode trên FTP server với CSF Firewall

Cấu hình passive mode trên FTP server với CSF Firewall

Passive FTP ( đôi khi gọi là PASV FTP ) là một hình thức an toàn cho việc chuyển giao dữ liệu được thiết lập bởi các chương trình chuyển file ( FTP tool ). Ở chế độ...
Các câu lệnh (command) cơ bản trên Server Linux

Các câu lệnh (command) cơ bản trên Server Linux

Các nhà cung cấp sử dụng vps , Server riêng v.v.. thường sử dụng các công cụ quản trị và kiểm soát hệ thống, tài nguyên có tích hợp sẵn trong...
Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top