Tối ưu hóa hiệu suất MySQL với mysqltuner

Tối ưu hóa hiệu suất MySQL với mysqltuner

Hướng dẫn này mô tả các bước để tối ưu hóa hiệu suất của cơ sở dữ liệu MySQL với mysqltuner.

Đăng nhập vào máy chủ của bạn với shell command, sau đó thực hiện các lệnh sau:

Download mysqltuner:

Mã:

 cd /usr/local/bin
wget http://mysqltuner.pl/mysqltuner.pl
chmod +x mysqltuner.pl

Chạy mysqltuner

Mã:

 /usr/local/bin/mysqltuner.pl

Sau đó nhập user và password root của mysql. Bạn sẽ nhận được thông tin như sau:

Mã:
 root@v221:/usr/local/bin# /usr/local/bin/mysqltuner.pl

>> MySQLTuner 1.0.1 - Major Hayden <major@mhtx.net>
>> Bug reports, feature requests, and downloads at http://mysqltuner.com/
>> Run with '--help' for additional options and output filtering
Please enter your MySQL administrative login: root
Please enter your MySQL administrative password:

-------- General Statistics --------------------------------------------------
[--] Skipped version check for MySQLTuner script
[OK] Currently running supported MySQL version 5.0.51a-24+lenny2
[!!] Switch to 64-bit OS - MySQL cannot currently use all of your RAM

-------- Storage Engine Statistics -------------------------------------------
[--] Status: +Archive -BDB -Federated +InnoDB -ISAM -NDBCluster
[--] Data in MyISAM tables: 26M (Tables: 215)
[!!] InnoDB is enabled but isn't being used
[!!] Total fragmented tables: 33

-------- Performance Metrics -------------------------------------------------
[--] Up for: 96d 23h 3m 41s (10M q [1.239 qps], 686K conn, TX: 701M, RX: 1B)
[--] Reads / Writes: 44% / 56%
[--] Total buffers: 58.0M global + 2.6M per thread (100 max threads)
[OK] Maximum possible memory usage: 320.5M (12% of installed RAM)
[OK] Slow queries: 0% (20/10M)
[OK] Highest usage of available connections: 33% (33/100)
[OK] Key buffer size / total MyISAM indexes: 16.0M/8.5M
[OK] Key buffer hit rate: 99.9% (57M cached / 30K reads)
[OK] Query cache efficiency: 78.6% (5M cached / 6M selects)
[!!] Query cache prunes per day: 483
[OK] Sorts requiring temporary tables: 0% (0 temp sorts / 408K sorts)
[!!] Temporary tables created on disk: 36% (269K on disk / 745K total)
[OK] Thread cache hit rate: 99% (427 created / 686K connections)
[!!] Table cache hit rate: 2% (64 open / 3K opened)
[OK] Open file limit used: 11% (120/1K)
[OK] Table locks acquired immediately: 99% (3M immediate / 3M locks)

-------- Recommendations -----------------------------------------------------
General recommendations:
Add skip-innodb to MySQL configuration to disable InnoDB
Run OPTIMIZE TABLE to defragment tables for better performance
Enable the slow query log to troubleshoot bad queries
When making adjustments, make tmp_table_size/max_heap_table_size equal
Reduce your SELECT DISTINCT queries without LIMIT clauses
Increase table_cache gradually to avoid file descriptor limits
Variables to adjust:
query_cache_size (> 16M)
tmp_table_size (> 32M)
max_heap_table_size (> 16M)
table_cache (> 64)

Script yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung các biến sau trong file my.cnf mysql. Vị trí của my.cnf bình thường là /etc/my.cnf hoặc /etc/mysql/my.cnf tùy thuộc vào bản Linux được cài đặt trên máy chủ của bạn.

Mở file my.cnf

Mã:

 vi /etc/mysql/my.cnf

Và tăng hoặc thiết lập các biến trong phần [mysqld]. Giống như sau:

Mã:
 [mysqld]
#
# * Basic Settings
#
user      = mysql
pid-file    = /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket     = /var/run/mysqld/mysqld.sock
port      = 3306
basedir     = /usr
datadir     = /var/lib/mysql
tmpdir     = /tmp
language    = /usr/share/mysql/english
skip-external-locking
#
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address      = 127.0.0.1
#
# * Fine Tuning
#
key_buffer       = 16M
max_allowed_packet   = 16M
thread_stack      = 128K
thread_cache_size    = 8
# This replaces the startup script and checks MyISAM tables if needed
# the first time they are touched
myisam-recover     = BACKUP
#max_connections    = 100
table_cache      = 128
#thread_concurrency   = 10
#
# * Query Cache Configuration
#
query_cache_limit    = 1M

query_cache_size    = 32M
tmp_table_sizee    = 64M
max_heap_table_sizee    = 32M

Sau đó lưu lại và khởi động lại mysql. Sau một vài giờ, chạy lại mysqltuner và kiểm tra lại nếu các giá trị được 
tốt hơn chưa, hoặc có thể tăng lên một giá trị cao hơn.

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top