Kiểm tra ứng dụng chiếm RAM trên server Linux ?

Thật sự thì có nhiều cách để xem tiến trình nào sử dụng lượng Ram như thế nào, đơn giản nhất vẫn là top, ps, hoặc script bash shell, python.

  • ps command


top -n 1 hoặc top -c -> Shift + m

ps -e -orss=,args= | sort -b -k1,1n

  • Bash shell dựa trên tên tiến trình
Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top