CHMOD File và Folder trên Web Server

CHMOD là gì?

CHMOD - viết tắt của Change Mode, đây là lệnh dùng để thay đổi thuộc tính của File (tập tin) và Folder (thư mục) trong hệ điều hành Unix, Linux... CHMOD thiết đặt những quyền cho phép đối với File và Folder, đó là quyền Read (đọc), Write (ghi) và Execute (thực thi).

Các nhóm người dùng trong Linux

Trên các hệ thống máy Server sử dụng Unix, Linux... người dùng được chia ra làm 3 nhóm:

 • Owner: Chủ nhân trực tiếp tạo ra các Files, Folder.
 • Group: Nhóm thành viên được đăng ký để quản lý hoặc sử dụng.
 • Other/Public/World: Những người khác (không thuộc các nhóm trên).


Các nhóm được tạo ra trong quá trình cài đặt và sử dụng Web Site. Khi người dùng đăng nhập (Login) vào Web Site, nó sẽ xác định xem thuộc về nhóm nào. Sau khi xác định nhóm, người dùng sẽ được gán quyền hạn nhất định đối với File hoặc Folder nào đó. Cụ thể là người dùng sẽ được Read (đọc), Write (ghi) và Execute (thực thi) File và Folder.

Cách tính toán

Quyền hạn được thể hiện bằng con số, nếu tính theo Bit thì mỗi Bit quy định một quyền khác nhau.

 • 4 = Read (quyền được đọc)
 • 2 = Write (quyền được ghi)
 • 1 = Execute (quyền được thực hiện)


Bằng phép cộng đơn giản các con số này có thể hiển thị được cả một tổ hợp quyền hạn khác nhau.

Thí dụ:

 • 3 = 2+1 : Write và Execute đối với File hay Folder.
 • 5 = 4+1 : Read và Execute.
 • 6 = 4+2 : Read và Write.
 • 7 = 4+2+1 : Read, Write và Execute.


Tóm lại có tất cả 7 phương án sau:

 • 7 = Read, Write & Execute
 • 6 = Read & Write
 • 5 = Read & Execute
 • 4 = Read
 • 3 = Write & Execute
 • 2 = Write
 • 1 = Execute


Ký hiệu lệnh CHMOD thường có 3 con số, con số đầu thể hiện quyền hạn gán cho người dùng thuộc nhóm Owner. Con số thứ hai chỉ ra quyền hạn của người dùng thuộc nhóm Group và con số thứ ba dành cho nhóm Other/Public/World.

Thí dụ:

 • 766 : Có nghĩa là Owner (Read, Write & Execute), Group (Read & Write) và Other/Public/World (Read & Write).


Ngoài ra lệnh CHMOD còn có chế độ các ký hiệu chữ, trong trường hợp sử dụng ký hiệu chữ, chúng ta sẽ bắt gặp những ký hiệu sau:

 • - : Không được cấp quyền
 • d : Ký hiệu Directory (Folder, thư mục)
 • r : Quyền Read (đọc)
 • w : Quyền Write (ghi)
 • x : Quyền Execute (thực hiện)


Thí dụ:

 • drwxr-xr-x : Có nghĩa là Owner (Read, Write & Execute), Group (Read & Execute) và Other/Public/World (Read & Execute) đối với Folder (thư mục) này, ký hiệu này tương đương với 755.
 • -rwxrw-rw- : Có nghĩa là Owner (Read, Write & Execute), Group (Read & Write) và Other/Public/World (Read & Write) đối với File (tập tin) này, ký hiệu này tương đương với 766.


CHMOD = 755 cho các thư mục (folder) có nghĩa là:

 • 7 = 4 + 2 + 1 : Người sở hữu thư mục có quyền đọc thư mục (read); chỉnh sửa thư mục (write); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute).
 • 5 = 4 + 0 + 1 : Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute).
 • 5 = 4 + 0 + 1 : Những người còn lại chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute).


CHMOD = 644 cho các tập tin (file) có nghĩa là:

 • 6 = 4 + 2 + 0 : Người sở hữu thư mục có quyền đọc tệp (read); chỉnh sửa tệp (write).
 • 4 = 4 + 0 + 0 : Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc tệp (read).
 • 4 = 4 + 0 + 0 : Những người còn lại chỉ có quyền đọc tệp (read).

 

Sử dụng FileZilla để CHMOD

Trong cửa sổ bên phần Remote Site, nhấn phải chuột vào Folder (thư mục) hoặc File (tập tin) và chọn File Permission... để thiết đặt những quyền cho phép đối với Folder hoặc File này.

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top