Công nghệ 4.0

Giới thiệu về phân phối quảng cáo

Hệ thống phân phối của Facebook xác định những người mà chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo của bạn cho họ, thời điểm và vị trí chúng tôi hiển thị các quảng cáo này. Bài viết này đề cập đến cách chúng tôi đưa ra những quyết định này.

  • Trong khi tạo nhóm quảng cáo, bạn chọn đối tượng mục tiêu (ví dụ: những người ở Pháp quan tâm đến nấu ăn) và sự kiện tối ưu hóa (ví dụ: cài đặt ứng dụng). Chúng tôi hiển thị quảng cáo cho những người vừa thuộc đối tượng mục tiêu vừa có khả năng thực hiện sự kiện tối ưu hóa đó (ví dụ: những người ở Pháp quan tâm đến nấu ăn có khả năng sẽ cài đặt ứng dụng của bạn).
  • Chúng tôi hiển thị cho mọi người quảng cáo từ nhóm quảng cáo của bạn. Nếu nhóm quảng cáo của bạn có nhiều quảng cáo, chúng tôi sẽ hiển thị đồng đều từng quảng cáo khi bắt đầu chiến dịch. Khi biết được hiệu quả của từng quảng cáo, chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo có hiệu quả cao nhất nhiều hơn các quảng cáo khác.
  • Đối với mỗi cơ hội hiển thị quảng cáo cho ai đó, chúng tôi đều tiến hành đấu giá để xác định quảng cáo nào sẽ hiển thị. Quảng cáo chiến thắng không phải là quảng cáo có giá thầu cao nhất mà là quảng cáo tạo ra nhiều giá trị nhất cho cá nhân và doanh nghiệp. Bạn nên cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo của bạn trên tất cả các vị trí quảng cáo để thu được kết quả tốt nhất. Tùy chọn hiển thị quảng cáo trên tất cả các vị trí được gọi là tùy chọn "vị trí quảng cáo tự động".

Thời gian chúng tôi hiển thị quảng cáo của bạn càng lâu, chúng tôi càng hiểu khi nào có thể là thời điểm tốt để hiển thị quảng cáo. Ví dụ: nếu quảng cáo của bạn nhận được kết quả tốt hơn vào buổi sáng, chúng tôi sẽ bắt đầu tìm cách hiển thị quảng cáo thường xuyên hơn vào buổi sáng.

Top